Thông báo cấp độ dịch tỉnh Thái Bình đến ngày 12 tháng 8 năm 2022.
Ngày 16/08/2022

UBND TỈNH THÁI BÌNH

SỞ Y TẾ

Số:           /TB-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Bình, ngày      tháng       năm 2022

 

          Kính gửi:

 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;

- Các cơ quan thông tin, báo chí trong tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn.

 

THÔNG BÁO CẤP ĐỘ DỊCH TỈNH THÁI BÌNH

(ngày 12 tháng 8 năm 2022)

 

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế về hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình về việc công bố cấp độ dịch tỉnh Thái Bình, Sở Y tế Thái Bình thông báo cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Thái Bình như sau:

TT

Đơn vị hành chính

Phân loại cấp độ dịch

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

1

Xã, phường, thị trấn

260

0

0

0

 (Cụ thể cấp độ dịch các xã huyện tại phụ lục kèm theo)

  Sở Y tế tỉnh Thái Bình thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Y tế;

- UBND tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế;

- Lưu: VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Nam Thái

 

Phụ lục 1

Bảng tổng hợp cấp độ dịch theo địa phương

 

STT

Huyện/TP

Cấp độ dịch của xã

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

1

Đông Hưng

38

0

0

0

2

Hưng Hà

35

0

0

0

3

Kiến Xương

33

0

0

0

4

Quỳnh Phụ

37

0

0

0

5

Thái Thụy

36

0

0

0

6

Tiền Hải

32

0

0

0

7

Thành Phố

19

0

0

0

8

Vũ Thư

30

0

0

0

 

Toàn tỉnh

260

0

0

0

 

 

 

Phụ lục 2

Chi tiết cấp độ dịch tại các xã/ phường

Đơn vị hành chính

STT

Tên xã/phường

Cấp độ dịch

1.Thành phố Thái Bình

 

 

Cấp 1

 

1

Phường Phú Khánh

Cấp 1

 

2

Phường Tiền Phong

Cấp 1

 

3

Phường Trần Hưng  Đạo

Cấp 1

 

4

Xã Vũ lạc

Cấp 1

 

5

Phường Bồ Xuyên

Cấp 1

 

6

Phường Kỳ Bá

Cấp 1

 

7

Phường Đề Thám

Cấp 1

 

8

Phường Lê Hồng Phong

Cấp 1

 

9

Phường Hoàng Diệu

Cấp 1

 

10

Xã Đông Mỹ

Cấp 1

 

11

Xã Đông Hòa

Cấp 1

 

12

Xã Vũ Đông

Cấp 1

 

13

Xã Vũ Chính

Cấp 1

 

14

Phường Trần Lãm

Cấp 1

 

15

Xã Đông Thọ

Cấp 1

 

16

Xã Vũ Phúc

Cấp 1

 

17

Phường Quang Trung

Cấp 1

 

18

Xã Tân Bình

Cấp 1

 

19

Xã Phú Xuân

Cấp 1

2. Huyện Vũ Thư

 

 

Cấp 1

 

1

Xã Bách Thuận

Cấp 1

 

2

Xã Dũng Nghĩa

Cấp 1

 

3

Xã Duy Nhất

Cấp 1

 

4

Xã Đồng Thanh

Cấp 1

 

5

Xã Hiệp Hòa

Cấp 1

 

6

Xã Hòa Bình

Cấp 1

 

7

Xã Hồng Lý

Cấp 1

 

8

Xã Hồng Phong

Cấp 1

 

9

Xã Minh Khai

Cấp 1

 

10

Xã Minh Lãng

Cấp 1

 

11

Xã Minh Quang

Cấp 1

 

12

Xã Nguyên Xá

Cấp 1

 

13

Xã Phúc Thành

Cấp 1

 

14

Xã Song An

Cấp 1

 

15

Xã Song Lãng

Cấp 1

 

16

Xã Tam Quang

Cấp 1

 

17

Xã Tân Hòa

Cấp 1

 

18

Xã Tân Lập

Cấp 1

 

19

Xã Tân Phong

Cấp 1

 

20

Xã Tự Tân

Cấp 1

 

21

Xã Thị Trấn

Cấp 1

 

22

Xã Trung An

Cấp 1

 

23

Xã Việt Hùng

Cấp 1

 

24

Xã Việt Thuận

Cấp 1

 

25

Xã Vũ Đoài

Cấp 1

 

26

Xã Vũ Hội

Cấp 1

 

27

Xã Vũ Tiến

Cấp 1

 

28

Xã Vũ Vân

Cấp 1

 

29

Xã Vũ Vinh

Cấp 1

 

30

Xã Xuân Hòa

Cấp 1

3.Huyện Kiến Xương

 

 

Cấp 1

 

1

Xã An Bình

Cấp 1

 

2

Xã Bình Định

Cấp 1

 

3

Xã Bình Minh

Cấp 1

 

4

Xã Bình Thanh

Cấp 1

 

5

Xã Bình Nguyên

Cấp 1

 

6

Xã Đình Phùng

Cấp 1

 

7

Xã Hồng Thái

Cấp 1

 

8

Xã Hồng Tiến

Cấp 1

 

9

Xã Hòa Bình

Cấp 1

 

10

Xã Lê Lợi

Cấp 1

 

11

Xã Minh Quang

Cấp 1

 

12

Xã Minh Tân

Cấp 1

 

13

Xã Nam Bình

Cấp 1

 

14

Xã Nam Cao

Cấp 1

 

15

Xã Quang Bình

Cấp 1

 

16

Xã Quang Lịch

Cấp 1

 

17

Xã Quang Minh

Cấp 1

 

18

Xã Quang Trung

Cấp 1

 

19

Xã Quốc  Tuấn

Cấp 1

 

20

Xã Tây Sơn

Cấp 1

 

21

Xã Thanh Tân

Cấp 1

 

22

Xã Thượng Hiền

Cấp 1

 

23

 Thị trấn

Cấp 1

 

24

Xã Trà  Giang

Cấp 1

 

25

Xã Vũ An

Cấp 1

 

26

Xã Vũ Bình

Cấp 1

 

27

Xã Vũ Công

Cấp 1

 

28

Xã Vũ Hòa

Cấp 1

 

29

Xã Vũ Lễ

Cấp 1

 

30

Xã Vũ Ninh

Cấp 1

 

31

Xã Vũ Quý

Cấp 1

 

32

Xã Vũ Thắng

Cấp 1

 

33

Xã Vũ Trung

Cấp 1

4. Huyện Đông Hưng

 

 

Cấp 1

 

1

Hồng Bạch

Cấp 1

 

2

Hồng Việt

Cấp 1

 

3

Hồng Giang

Cấp 1

 

4

Thăng Long

Cấp 1

 

5

Minh  Tân

Cấp 1

 

6

Liên Hoa

Cấp 1

 

7

Chương Dương

Cấp 1

 

8

Trọng Quan

Cấp 1

 

9

Minh Phú

Cấp 1

 

10

Hợp Tiến

Cấp 1

 

11

Phong Châu

Cấp 1

 

12

Phú Châu

Cấp 1

 

13

Nguyên Xá

Cấp 1

 

14

An Châu

Cấp 1

 

15

Mê Linh

Cấp 1

 

16

Lô Giang

Cấp 1

 

17

Đô Lương

Cấp 1

 

18

Phú Lương

Cấp 1

 

19

Liên Giang

Cấp 1

 

20

Đông La

Cấp 1

 

21

Đông Sơn

Cấp 1

 

22

Đông Phương

Cấp 1

 

23

Đông Cường

Cấp 1

 

24

Đông Xá

Cấp 1

 

25

Thị Trấn

Cấp 1

 

26

Đông Hợp

Cấp 1

 

27

Đông Các

Cấp 1

 

28

Đông Động

Cấp 1

 

29

Hà Giang

Cấp 1

 

30

Đông Vinh

Cấp 1

 

31

Đông Xuân

Cấp 1

 

32

Đông Quang

Cấp 1

 

33

Đông Dương

Cấp 1

 

34

Đông Hoàng

Cấp 1

 

35

Đông Á

Cấp 1

 

36

Đông Quan

Cấp 1

 

37

Đông Tân

Cấp 1

 

38

Đông Kinh

Cấp 1

5. Huyện Thái Thụy

 

 

Cấp 1

 

1

Xã Thụy Ninh

Cấp 1

 

2

Xã Thụy Chính

Cấp 1

 

3

Xã Thụy Dân

Cấp 1

 

4

Xã Thụy Duyên

Cấp 1

 

5

Xã Thụy Thanh

Cấp 1

 

6

Xã Thụy Phong

Cấp 1

 

7

Xã Thụy Sơn

Cấp 1

 

8

Xã Dương Phúc

Cấp 1

 

9

Xã Thụy Hưng

Cấp 1

 

10

Xã Thụy Việt

Cấp 1

 

11

Xã Thụy Văn

Cấp 1

 

12

Xã Thụy Bình

Cấp 1

 

13

Xã Thụy Liên

Cấp 1

 

14

Thị Trấn Diêm Điền

Cấp 1

 

15

Xã Thụy Trình

Cấp 1

 

16

Xã Thụy Quỳnh

Cấp 1

 

17

Xã Hồng Dũng

Cấp 1

 

18

Xã Thụy Hải

Cấp 1

 

19

Xã An Tân

Cấp 1

 

20

Xã Thụy Trường

Cấp 1

 

21

Xã Thụy Xuân

Cấp 1

 

22

Xã Thái Giang

Cấp 1

 

23

Xã Sơn Hà

Cấp 1

 

24

Xã Thái Phúc

Cấp 1

 

25

Xã Dương Hồng Thủy

Cấp 1

 

26

Xã Thuần Thành

Cấp 1

 

27

Xã Thái Thịnh

Cấp 1

 

28

Xã Thái Thọ

Cấp 1

 

29

Xã Tân Học

Cấp 1

 

30

Xã Hòa An

Cấp 1

 

31

Xã Thái Xuyên

Cấp 1

 

32

Xã Thái Hưng

Cấp 1

 

33

Xã Thái Nguyên

Cấp 1

 

34

Xã Thái Thượng

Cấp 1

 

35

Xã Thái Đô

Cấp 1

 

36

Xã Mỹ Lộc

Cấp 1

6.Huyện Tiền Hải

 

 

Cấp 1

 

1

Xã Đông Trà

Cấp 1

 

2

Xã Đông Long

Cấp 1

 

3

Xã Đông Xuyên

Cấp 1

 

4

Xã Đông Phong

Cấp 1

 

5

Xã Đông Trung

Cấp 1

 

6

Xã Đông Cơ

Cấp 1

 

7

Xã Đông Lâm

Cấp 1

 

8

Xã Đông Hoàng

Cấp 1

 

9

Xã Đông Minh

Cấp 1

 

10

Xã Đông Quý

Cấp 1

 

11

Xã Nam Trung

Cấp 1

 

12

Xã Nam Phú

Cấp 1

 

13

Xã Nam Hưng

Cấp 1

 

14

Xã Nam Thanh

Cấp 1

 

15

Xã Nam Chính

Cấp 1

 

16

Xã Nam Hồng

Cấp 1

 

17

Xã Nam Hà

Cấp 1

 

18

Xã Nam Hải

Cấp 1

 

19

Xã Nam Cường

Cấp 1

 

20

Xã Nam Thắng

Cấp 1

 

21

Xã Nam Thịnh

Cấp 1

 

22

Xã Tây Lương

Cấp 1

 

23

Xã Tây Tiến

Cấp 1

 

24

Xã Tây Phong

Cấp 1

 

25

Xã Tây Giang

Cấp 1

 

26

Xã Phương Công

Cấp 1

 

27

Xã Bắc Hải

Cấp 1

 

28

Xã Vân Trường

Cấp 1

 

29

Xã Vũ Lăng

Cấp 1

 

30

Xã Tây Ninh

Cấp 1

 

31

Xã An Ninh

Cấp 1

 

32

Thị Trấn

Cấp 1

7. Huyện Hưng Hà

 

 

Cấp 1

 

1

Tân Lễ

Cấp 1

 

2

TT Hưng Nhân

Cấp 1

 

3

Tân Hòa

Cấp 1

 

4

Canh Tân

Cấp 1

 

5

Cộng Hòa

Cấp 1

 

6

Hòa Tiến

Cấp 1

 

7

Phúc Khánh

Cấp 1

 

8

Liên Hiệp

Cấp 1

 

9

Tiến Đức

Cấp 1

 

10

Hồng An

Cấp 1

 

11

Thái Hưng

Cấp 1

 

12

Thái Phương

Cấp 1

 

13

Minh Tân

Cấp 1

 

14

Độc Lập

Cấp 1

 

15

Hồng Minh

Cấp 1

 

16

Minh Hòa

Cấp 1

 

17

Chií Hòa

Cấp 1

 

18

Văn Lang

Cấp 1

 

19

Kim Trung

Cấp 1

 

20

TT Hưng Hà

Cấp 1

 

21

Minh Khai

Cấp 1

 

22

Hồng Lĩnh

Cấp 1

 

23

Hòa Bình

Cấp 1

 

24

Chi Lăng

Cấp 1

 

25

Tây Đô

Cấp 1

 

26

Đông Đô

Cấp 1

 

27

Bắc Sơn

Cấp 1

 

28

Văn Cẩm

Cấp 1

 

29

Duyên Hải

Cấp 1

 

30

Dân Chủ

Cấp 1

 

31

Hùng Dũng

Cấp 1

 

32

Điệp Nông

Cấp 1

 

33

Đoan Hùng

Cấp 1

 

34

Tân Tiến

Cấp 1

 

35

Thống Nhất

Cấp 1

8. Huyện Quỳnh Phụ

 

 

Cấp 1

 

1

Thị Trấn Quỳnh Côi

Cấp 1

 

2

Xã Quỳnh Lâm

Cấp 1

 

3

Xã Quỳnh Hoàng

Cấp 1

 

4

Xã Quỳnh Khê

Cấp 1

 

5

Xã Quỳnh Ngọc

Cấp 1

 

6

Xã Quỳnh Giao

Cấp 1

 

7

Xã Quỳnh Hoa

Cấp 1

 

8

Xã Quỳnh Thọ

Cấp 1

 

9

Xã An Hiệp

Cấp 1

 

10

Xã An Đồng

Cấp 1

 

11

Xã An Khê

Cấp 1

 

12

Xã An Thái

Cấp 1

 

13

Xã An Cầu

Cấp 1

 

14

Xã Quỳnh Minh

Cấp 1

 

15

Xã An Ấp

Cấp 1

 

16

Xã Quỳnh Hội

Cấp 1

 

17

Xã Quỳnh Hải

Cấp 1

 

18

Xã Quỳnh Hồng

Cấp 1

 

19

Xã Quỳnh Mỹ

Cấp 1

 

20

Xã Châu Sơn

Cấp 1

 

21

Xã Quỳnh Nguyên

Cấp 1

 

22

Xã Quỳnh Bảo

Cấp 1

 

23

Xã Quỳnh Hưng

Cấp 1

 

24

Xã Quỳnh Trang

Cấp 1

 

25

Xã Quỳnh xá

Cấp 1

 

26

Xã An Ninh

Cấp 1

 

27

Xã Đông Hải

Cấp 1

 

28

Xã An Quý

Cấp 1

 

29

Xã An Vinh

Cấp 1

 

30

Thị Trấn An Bài

Cấp 1

 

31

Xã An Thanh

Cấp 1

 

32

Xã An Mỹ

Cấp 1

 

33

Xã An Lễ

Cấp 1

 

34

Xã An Vũ

Cấp 1

 

35

Xã An Dục

Cấp 1

 

36

Xã An Tràng

Cấp 1

 

37

Xã Đồng Tiến

Cấp 1

 

Tập tin đính kèm

Tổng lượt xem bài viết là: 46
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác